TjugoElva AB

Maskinuthyrning

 

 

minigrävare och minidumper

 

 

Hyresvillkor

 

Hyresvillkor TjugoElva AB

1. Tillämplighet
1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och
byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2. Hyresobjekt
2.1 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrningsstället.
2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet  återlämnas komplett med alla tillhörande tillbehör.
2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara skriftliga.
2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock senast två dagar efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.
2.5 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad (rengöring debiteras 100kr +moms).

3. Användning
3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet samt bekosta drivmedel
3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller funktion får ej göras.

4. Hyrestid
4.1 Uthyrning för obestämd tid (Iöpande hyresdebitering).  Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1
4.2 Uthyrning för bestämd tid
Materielen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterielen för längre tid än avtalad hyrestid kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.
4.3 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats.  

5. Ersättning
5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista
5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista.
5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. Dock utgår hyreskostnad om maskin har gått sönder pga avsteg från 3.1.
5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt om inget annat är specificerat.
5.6 Faktura skall betalas inom 10 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.  
5.8 Hyrestagaren har ingen rätt att kräva ersättning för  försenad, utebliven  eller felaktig leverans.
Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterielen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet.
Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresmaterielen eller lämna annan godtagbar hyresmateriel och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren genast efter det han märkt, eller bort märka felet meddelar uthyraren härom (reklamation).


6. Ansvar
6.1 Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte för person och sakskada samt formögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel.
6.2 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av
hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.
6.4 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv, tredje man eller på egendom.
6.5 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet.  
Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.
6.6 Uthyraren kan kräva atthyrestagaren under hyrestiden håller hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden.
6.7 Hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.
6.8 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat, där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.
Där objektet är försäkrat av uthyraren är hyrestagaren ansvarig för att bekosta eventuella självrisker.

7. Hävande
7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.
7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
7.3 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist
8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

 

 

Släp ingår alltid vid hyra av minigrävare Kubuta U10-003 är våran minigrävare som du kan hyra Smidig minidumper som ersätter skottkärran

 

 

 

 

 

 

 

Dagen datum 2020-09-27


Kontakt


TjugoElva AB
Kullavägen 3
372 31 Ronneby

Telefon:0703-003 007


Utlämning

Ronneby:
Kullavägen 3

Nättraby:
Genvägen 5

 


kontakta oss
Här kan du kontakta oss direkt via vår hemsida
Nyheter


Nya priser för 2015!
Nu är det billigare att hyra minigrävare för En dag
Kolla in våra priser här


kortbetalning